ทำอย่างไรหากเครดิตไม่ดี
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)” และ“ลีสซิ่ง (Leasing)” คืออะไร
เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว
ข้อควรรู้ เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

 

 
ข้อควรรู้เมื่อต้อง
ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
 
    ตามประกาศ เรื่อง ให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2543 สัญญาเช่าซื้อรถจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ระบุไว้ในสัญญา
   
 
    1.    รายละเอียดเกี่ยวกับรถและสภาพรถ หากเป็นรถมือสอง ต้องมีหน่วยบอกระยะทางที่ได้ใช้ไปแล้ว
   
     2.    รายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ที่ระบุว่าเมื่อผู้เช่าจ่ายเงินครบตามสัญญาแล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถให้เป็นชื่อของผู้เช่าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารประกอบการจดทะเบียนจากผู้เช่าครบถ้วน
   
    3.    รายละเอียดเกี่ยวกับการยึดรถเมื่อผิดนัดชำระหนี้โดยระบุว่าหากผู้เช่าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดติดต่อกัน และได้รับจดหมายแจ้งจากผู้ให้เช่าว่าผิดนัดชำระหนี้ และทวงถามให้ชำระหนี้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง แต่ผู้เช่ายังไม่ไปจ่ายเงินภายใน 30 วันตามที่กำหนด ผู้ให้เช่าสามารถยึดรถได้
   
    4.    รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าและขายรถให้กับคนอื่น โดยระบุว่า ผู้ให้เช่าต้องมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้สิทธิ์ผู้เช่าซื้อรถตามจำนวนเงินที่ค้างจ่าย
   
     5.    รายละเอียดเกี่ยวกับการขายเกินมูลค่าหนี้ที่เหลืออยู่ โดยระบุว่า หากผู้ให้เช่าขายรถ (โดยการประมูล หรือขายทอดตลาด) และได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างชำระ ผู้ให้เช่าจะต้องคืนเงินส่วนเกินให้กับผู้เช่า แต่ถ้าหากขายแล้วได้ราคาน้อยกว่าหนี้ค้างชำระ ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
   
    6.    รายละเอียดเกี่ยวกับการทวงหนี้ ที่ระบุว่าผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทวงหนี้ทั้งหมดตามที่ผู้ให้เช่า
ได้จ่ายไปตามจริง
   
    7.    รายละเอียดการติดต่อระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า ที่ระบุว่า ถ้าผู้ให้เช่าต้องการติดต่อกับผู้เช่า จะต้องทำเป็นหนังสือ และส่งทางไปรษณีย์โดยลงทะเบียนตอบรับ
   
    8.    รายละเอียดเกี่ยวกับการปิดบัญชีก่อนกำหนด ที่ระบุว่า ถ้าผู้เช่าต้องการชำระค่าเช่าซื้อทั้ง    หมดเพื่อปิดบัญชี ผู้ให้เช่าต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดจ่าย 
 
 
...ก่อนใช้บริการทางสินเชื่อใด ๆ
เราควรพิจารณาถึงความต้องการของเรา
รวมทั้งลักษณะเงื่อนไขของสินเชื่อแต่ละประเภท
ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ...
 
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย http://www.bot.or.th
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com