ทำอย่างไรหากเครดิตไม่ดี
“เช่าซื้อ (Hire Purchase)” และ“ลีสซิ่ง (Leasing)” คืออะไร
เงินต้น ดอกเบี้ย คิดง่ายนิดเดียว
ข้อควรรู้ เมื่อต้องทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์

 

 
มาทำความรู้จักกับ
"สินเชื่อเช่าซื้อ"และ "ลีสซิ่ง"
ให้มากขึ้นกันเถอะ
 
 
เช่าซื้อ
ลีสซิ่ง
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับลีสซิ่งไว้เฉพาะ
2. ผู้เช่า
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
นิติบุคคล
3. วัตถุประสงค์ของการเช่า
เพื่อเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
เพื่อใช้ทรัพย์สินระยะยาว
4. วงเงินสินเชื่อ (คิดเป็น ร้อยละของมูลค่าทรัพย์สิน)
โดยทั่วไปอยู่ที่ 70-80%
สามารถขอได้สูงสุดถึง 100%
5. ระยะเวลาเช่า
 1-5 ปี
ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
6. กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
    เมื่อสิ้นสุดสัญญา
เป็นของผู้เช่าโดยอัตโนมัติ
ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญาว่าจะ
เลือกซื้อ เช่าต่อ หรือ คืนทรัพย์สิน
7. การยกเลิกสัญญา
ผู้เช่าสามารถบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ด้วยการส่งมอบทรัพย์สินคืนแก่ ผู้ให้เช่า
ตามแต่ประเภทของลีสซิ่ง (Financial Lease หรือ Operating Lease)
8. การคิดดอกเบี้ย
คิดแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)
คิดแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate)
9. ความรับผิดชอบ
   ในการดูแลทรัพย์สิน
ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ส่งมอบทรัพย์สิน
ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ให้แก่ผู้เช่า และผู้เช่ามีหน้าที่ดูแลในทรัพย์สิน ที่ชำรุดบกพร่อง
ตามแต่ประเภทของสีสซิ่ง  (Financial Lease หรือ Operating Lease)
10. ทรัพย์สินที่ให้เช่า
ส่วนใหญ่มักเป็นการเช่าซื้อรถยนต์ รองลงมาได้แก่ รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องจักร รองลงมาได้แก่ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงาน
 
 

 

322/1 ซ.อินทามระ 47 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 l โทร : 02-276-2328 l แฟกซ์ : 02-276-2329 l อีเมลล์ : carchillchill@hotmail.com